Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (redovisningsföreskrifterna). Det föreslås att hänvisningar i redovisningsföreskrifternas 4 kapitlet 4 § och 5 kapitlet 11 och 23 §§ ändras från de internationella redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standrards (IFRS tidigare IAS), IAS 17 till IFRS 16. Av föreskrifterna framgår bland annat att ett onoterat värdepappersbolag vars balansomslutning för de senaste två räkenskapsåren inte överstiger 1000 prisbasbelopp enbart behöver lämna upplysningar enligt angivna internationella redovisningsstandarder, där IAS 17 ersatts med IFRS 16 leasingavtal, med undantag och tillägg som framgår av punkt 1 avseende IFRS 16 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Det anges att Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning i juridisk person, som innebär att IFRS 16 inte behöver tillämpas inte motiverar någon ändring i redovisningsföreskrifterna. Inte heller den nya punkten 42A i IFRS 3 Rörelseförvärv som behandlar situationen då en part i ett samarbetsarrangemang får ett bestämmande inflytande över verksamheten anges motivera någon ändring i redovisningsföreskrifterna.

Om Rådet för finansiell rapportering inte beslutar annat kommer bestämmelser i RFR 2 att kunna tillämpas av företagen även fortsättningsvis. Bestämmelserna innebär att både leasetagare och leasegivare kan fortsätta att redovisa leasingavtal som om det vore operationell leasing. Finansinspektionen har påtalat att reglerna leder till att leasingtillgångar i större utsträckning än tidigare kommer omfattas av kapitalkrav på konsoliderad nivå men inte i juridisk person. Detta kan leda till ogrundade skillnader i kapitalkrav som kan komma att ses över i framtida kapitaltäckningsregelverk. Vad gäller tillämpningen av reglerna i RFR 2 ska dessa regler gälla i samma utsträckning i förhållande till IFRS 16 som de gäller i dag i förhållande till IAS 17.