Yttrande över Finansinspektionens förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter med ändringar i Finans¬inspektionens ¬föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad.

Förslaget innebär ett skärpt amorteringskrav som ska omfatta nya bolån när låntagarnas sammanlagda bolån överstiger 4,5 gånger deras bruttoinkomst. Amorteringskravet föreslås bli 1 procentenhet högre än det gällande amorteringskravet för bolånetagare med en skuldkvot över gränsvärdet. Amorteringarna föreslås bestämmas som en andel (minst 1, 2 eller 3 procent) av den totala belåningen i den bostad som lånet avser. Låntagarnas samlade bolån, även lån med säkerhet i andra bostäder än det lånet avser, ska ligga till grund för beräkningen av skuldkvoten. Det medför att ett nytt skuldbegrepp, skuldkvotsgrundande kreditbelopp, föreslås införas i samband med det skärpta amorteringskravet. För att beräkna skuldkvoten måste alltså de sammantagna bolånen ställas i förhållande till inkomsten. Det skärpta amorteringskravet ska utgå från bruttoinkomsten. Beräkningen av bruttoinkomst ska utgå från fastställd förvärvsinkomst, men även andra inkomster som bolåneföretaget bedömer vara säkerställda och varaktiga ska kunna räknas med i bruttoinkomsten. Till skillnad från det gällande amorteringskravet, som omfattar både fysiska och juridiska personer, föreslår Finansinspektionen att det skärpta amorteringskravet endast ska gälla för fysiska personer.

De ändrade föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.