Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om förhandsgranskning av interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om förhandsgranskning av interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav för försäkringsföretag. Bakgrunden till förslagen är Solvens II-direktivet 1 som innefattar bestämmelser om kapitalkrav för försäkringsföretag och som väntas bli genomfört i svensk rätt under senare delen av år 2012. Förslagen innehåller bestämmelser om grunderna för Finansinspektionens förhandsgranskning av interna beräkningsmodeller. Avsikten med de nu föreslagna bestämmelserna är dels att granskningen av företagens modeller ska kunna påbörjas innan bestämmelserna i Solvens II-direktivet genomförs i svensk lagstiftning, dels underlätta en senare ansökan om godkännande av en intern modell.