Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie på ett försäkringsföretag

Försäkringsverksamhet förutsätter att försäkringsföretagen kan prissätta risker och löpande värdera sina åtaganden till följd av ingångna försäkringsavtal. Aktuarie är yrkestiteln för den som arbetar med dessa beräkningar. Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 9 april 2013 (mål nr 4889-12) bedömt att de nuvarande föreskrifterna (FFFS 2011:19) om villkor för att en aktuarie ska få tjänstgöra på ett försäkringsföretag innebär en otillåten delegering i de delar som föreskrifterna hänvisar till de krav som Svenska Aktuarieföreningen ställer på sina medlemmar. Finansinspektionen föreslår därför nya föreskrifter och allmänna råd om villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juni 2014 samtidigt som de nuvarande föreskrifterna upphävs.

Det huvudsakliga syftet med de föreslagna föreskrifterna är att klargöra vilka villkor som ska gälla i fråga om en aktuaries utbildning och erfarenhet. Närmare bestämt föreslås införande av begreppet ansvarig aktuarie samt krav på dennes yrkesexamen, fortbildning och erfarenhet från likande arbete.