Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder och ändrade fondföreskrifter m.m.

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Dessutom föreslås ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Utöver detta föreslås följdändringar i ett antal andra föreskrifter. Grunden till regleringen är Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet). De föreslagna föreskrifterna är baserade på förslag från AIF-förvaltarutredningen (SOU 2012:67). Förslagen gäller huvudsakligen för AIF-förvaltare, däribland fondbolag och värdepappersbolag som förvaltar specialfonder, förvaltare av riskkapitalfonder och förvaltare av fastighetsfonder. Förslagen påverkar även utländska förvaltare av AIF-fonder som driver verksamhet i Sverige. Delar av regleringen går utöver kraven från direktivet som bl.a. marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare samt regler för fonderna som sådana. Målet är att behålla investerarskyddet när det gäller marknadsföring av specialfonder till icke-professionella investerare samt att även utöka skyddet när det gäller marknadsföring av andra AIF-fonder än specialfonder för sådana investerare.

Remissen innehåller förslag till bestämmelser om AIF-förvaltares ersättningssystem. Vidare föreslås bestämmelser om innehållet i faktablad och informationsbroschyr samt bestämmelser om rapportering av händelser av väsentlig betydelse, klagomålshantering samt etiska riktlinjer. Förslaget innehåller också bestämmelser om vad som ska ingå i olika ansökningar, anmälningar, underrättelser och rapporteringar till Finansinspektionen. Remissen innehåller även förslag till ändrade föreskrifter för investeringsfonder som i fortsättningen endast kommer att gälla för fondbolag som förvaltar värdepappersfonder och för värdepappersfonder som sådana.