Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersföretag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

De remitterade föreskrifterna föreslås gälla för värdepappersbolag som avses i artikel 4.1.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, i det följande benämnd tillsynsförordningen[1]. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka kapitalbaskrav som de nämnda värdepappersbolagen ska rapportera till förslagsställaren. Vidare anges att ett sådant värdepappersbolag per balansdagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december ska lämna uppgifter till förslagsställaren om bolagets kapitalbas och memorandumposter.

Det anges att uppgifterna ska lämnas via förslagsställarens webbtjänst för periodisk rapportering och  ska ha kommit in till förslagsställaren senast den 12 maj, den 11 augusti, den 11 november och den 11 februari. Om värdepappersbolaget gör ändringar som påverkar de rapporterade uppgifterna ska bolaget snarast lämna korrekta uppgifter till förslagsställaren.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 3 juli 2018.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.