Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om viss verksamhet med konsumentkrediter

Med anledning av den nya lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter som förväntas träda i kraft den 1 juli 2014, föreslår Finansinspektionen nya föreskrifter om viss verksamhet med konsumentkrediter och ändring av föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Syftet med det nya regelverket är främst att motverka överskuldsättning hos konsumenter.

Genom förslaget fastställs nya krav som ska uppfyllas för att verksamheten ska betraktas som sund. Företagen ska bland annat fastställa interna regler för kreditgivning, dokumentera kreditärendena, ha rutiner för uppföljning och hantering av förfallna krediter. Förslaget innehåller även förbud mot vissa typer av rörliga ersättningar, förbud mot avgifter vid förlängning av en kredits löptid, samt krav på att företagen ska ha en extern revisor och rutiner för klagomålshantering. I övrigt innehåller föreskrifterna även bestämmelser om vilka uppgifter som företaget ska lämna till Finansinspektionen när det söker tillstånd samt krav på kvartalsvis rapportering av uppgifter.