Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om anmälningsplikt av vissa förvärv. Förslaget innebär att förvärv av egendom där motprestationen för förvärvet uppgår till lägst 10 och högst 25 procent av kapitalbasen för det förvärvade företaget ska anmälas till Finansinspektionen.

Idag kräver lagen att kreditinstitut, värdepappersbolag, börser och clearingorganisationer ska söka tillstånd hos Finansinspektionen vid förvärv som överstiger 25 procent av kapitalbasen.