Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut  och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (kapitaltäckningsdirektivet) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag utgör reglering på EU-nivå av villkoren för kreditinstitut och värdepappersföretag. En del av det svenska genomförandet av denna lagstiftning har närmast behandlats i lagrådsremiss beslutad av regeringen den 3 april i år. Den här aktuella remissen från Finansinspektionen avses utgöra en ytterligare del av det svenska genomförandet av samma EU-lagstiftning som berör kreditinstitut och värdepappersföretag.

Syftet med såväl kapitaltäckningsdirektivet, tillsynsförordningen som Finansinspektionens förslag är att skapa relevanta och tydliga regler som säkerställer att instituten är tillräckligt kapitaliserade och har en tillräcklig likviditet för att möta de risker som verksamheten är exponerad mot. Ett annat syfte är att förbättra företagens bolagsstyrning genom att ställa krav på interna regler, rutiner och processer som ska finnas i ett företag för att säkra en god styrning, riskhantering och kontroll. Ökade krav på företag att offentliggöra information syftar huvudsakligen till att ge marknadsaktörer tillgång till mer och bättre information om företagens risker och finansiella ställning. Målet med föreskrifterna är att höja kvaliteten och storleken på kapitalbasen samt att bidra till att företagen som omfattas har god styrning, riskhantering och kontroll. Såväl kvantitativa krav på kapitalbas som kvalitativa krav på bolagsstyrning avses främja stabiliteten i det finansiella systemet.

Promemorian från Finansinspektionen behandlar förslag avseende föreskrifter om offentliggörande av information, kapitalbuffertar, bolagsstyrning, riskhantering och ersättningar samt föreskrifter om företagens interna kapital och likviditetsutvärdering. Mer specifikt föreslås nya föreskrifter om rapportering av internt bedömt kapitalbehov och om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Vidare föreslås ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse, (FFFS2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut, (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning, (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker samt (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet, och insättningssystem.