Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Finansinspektionen föreslår nya och ändrade föreskrifter som en följd av att förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) har börjat gälla vid årsskiftet. Dessutom föreslås ändringar i ett antal föreskrifter med anledning av kapitaltäckningsutredningens förslag att upphäva lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar. Remitterat förslag innehåller endast en del av de föreskriftsändringar som behövs för att genomföra regelverket.

Finansinspektionen föreslår att tillämpningsområdet för myndighetens likviditetsföreskrifter ändras för att överensstämma med tillämpningsområdet för likviditetsreglerna i tillsynsförordningen. Vidare föreslår Finansinspektionen att kraven på viss rapportering av likviditetsreserv upphävs, eftersom liknande uppgifter ska rapporteras enligt reglerna för rapportering i tillsynsförordningen. Ändringar föreslås också av skilda rapporteringsuppgifter. I övrigt innehåller förslaget justeringar av termer och begrepp som används i tillsynsförordningen.

Syftet är att skapa relevanta och tydliga regler som säkerställer att företagen är tillräckligt kapitaliserade och har en tillräcklig likviditet för att möta de risker som verksamheten är exponerad mot. Detta för att värna den finansiella stabiliteten och minska riskerna för finansiella kriser i Sverige.

I remissen föreslås följande:

 • Föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar för kreditinstitut och värdepappersföretag.
 • Föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsboksuppgifter.
 • Ändring i föreskrifter (FFFS 2007:4) om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet.
 • Ändring i föreskrifter om (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning.
 • Ändring i föreskrifter (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.
 • Ändring i föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.
 • Ändring i föreskrifter (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen.
 • Ändring i föreskrifter (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.
 • Ändring i föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.
 • Ändring i föreskrifter (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare.
 • Ändring i föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden.
 • Ändring i föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.
 • Ändring i föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
 • Upphävande av föreskrifter (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
 • Upphävande av föreskrifter (FFFS 2013:27) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.
 • Upphävande av föreskrifter (FFFS 2007:2) om krav för att godkännas som kreditvärderingsföretag vid tillämpning av lagen (FFFS 2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
 • Upphävande av föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter.

Taggar:

kreditinstitut