Yttrande över Finansinspektionens förslag till vissa ändringar av amorteringskraven

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag på ändringar i föreskrifterna (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. Det innebär att tillämpningsområdet för föreskrifterna utvidgas till att även gälla för företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter (LVB-företag). Det föreslås också en möjlighet för kreditgivare som lämnar kapitalfrigöringskrediter att medge undantag från krav på amortering.

Taggar:

amorteringskrav