Yttrande över Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Folkhälsomyndigheten föreslår föreskrifter som preciserar kraven på hälsovarningar och innehållsdeklarationer samt hur hälsovarningarna ska återges vid viss marknadsföring riktad till konsumenter.

Föreskrifterna i remissen avser produktanmälan, rapporteringsskyldighet, märkning och underrättelseskyldighet om produkters brister.

Förslaget anges träda i kraft den 1 januari 2024 avseende 5[1] och 12–13[2] §§, samt i övrigt den 2 maj 2023.

[1] Avser produktanmälan: ”Anmälan enligt 4 § förordningen (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter ska lämnas i det format som används i den tekniska lösning för produktanmälan som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller.”

[2] Avser rapporteringsskyldighet respektive underrättelseskyldighet och att dessa ska genomföras i samma tekniska lösning som för 5 §.

Det bakomliggande förslaget

Förslag