Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag på föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust.

I föreskrifterna anges att lagerdeklarationav vin och druvmust enligt artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 ska lämnas via elektroniskt formulär som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten eller på blanketten Lagerdeklaration av vin och druvmust, som finns som bilaga till föreskrifterna. Det anges vidare att lagerdeklarationen ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 september och att föreskrifterna träder i kraft i juni 2015.

Uppgifter som ska lämnas enligt blanketten är bland annat den plats där produkterna förvaras samt vilket slags vin det är. Det ska även, förutsatt att det är relevant för deklarantens lager, anges om vinlagret är i produktionsledet, handelsledet från EU eller