Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till ändrade föreskrifter om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

I sak anges förslaget innebära följande. Även museer, konsthallar och nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar föreslås omfattas av smittskyddsåtgärderna i HSLF-FS 2021:2 vilket innebär att de t.ex. ska räkna fram maxantal för besökare. För museer och konsthallar kommer reglerna om maxantal besökare vara samma som för gym- och sportanläggningar, badhus (badanläggningar) samt handelsplatser. Det vill säga att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan, men maximalt 500 personer. För nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar ska maxantalet beräknas så att varje besökare ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. För samtliga verksamhetsutövare som omfattas av föreskrifterna införs ett krav på att säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta. Det föreslås också en bestämmelse om smittskyddsåtgärder för tivolianordningar eller liknande attraktioner.