Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till ändring av avgifter för tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring av de avgifter som regleras i förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter (FTLP).

Förslagsställaren vill i huvudsak behålla avgiftssystemet i dess nuvarande form men föreslår avgiftshöjningar för tillverkare och importörer (uppgiftslämnare) av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare från 2 500 – 3 000 kr (som avser väsentlig ändring respektive ny anmälan av produkt (7 kap. 6 och 5 §§)) till 10 500 kr.

Förslagsställaren föreslår också ändringar av engångsavgifterna för tobaksprodukter enligt 7 kap. 2 §:

1. från 21 200 kr till 14 500 kr avseende cigaretter,

2. från 17 200 kr till 14 500 kr avseende rulltobak,

3. från 13 200 kr till 13 000 kr avseende tobak för användning i munnen, och

4. från 13 600 kr till 13 000 kr avseende tobaksvaror som inte omfattas av 1-3.

Vidare föreslås ändringar av de årliga avgifterna för tobaksprodukter enligt 7 kap 3 §:

1. från 23 000 kr till 12 000 kr avseende cigaretter,

2. från 21 500 kr till 6 000 kr avseende rulltobak,

3. från 900 kr till 1 000 kr avseende tobak för användning i munnen, och

4. från 2 700 kr till 1 500 kr avseende tobaksvaror som inte omfattas av 1-3.

Förslagsställaren hemställer även om en översikt av förordningen i syfte att öka transparensen gällande vad uppgiftslämnarnas avgifter används till samt förtydliganden om när avgifterna för tobaksvaror ska betalas och vad som sker om de inte betalas.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.