Yttrande över Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond (Promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändringar i följande lagar:

  • Lagen (2004:46) om värdepappersfonder
  • Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
  • Lagen (2017:317) om faktablad för Priip-produkter

Lagändringarna föreslås med anledning av de ändringar som gjorts i EU:s direktiv om värdepappersfonder (UCITS-direktivet)[1] och att EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-förordningen)[2] börjar tillämpas på aktörer på fondområdet.

Förslagen innebär i huvudsak att ett faktablad enligt Priip-förordningen ska anses uppfylla kraven på faktablad för värdepappersfonder och för alternativa investeringsfonder. För specialfonder som marknadsförs till professionella investerare i Sverige ska det vara möjligt att ta fram ett faktablad som uppfyller de nuvarande kraven på faktablad eller använda ett faktablad enligt Priip-förordningen.

Promemorian innehåller även förslag om att Finansinspektionen ska få besluta att delning av en värdepappersfond eller en specialfond får genomföras tidigare än den annars gällande tidsfristen om tidigast tre månader från dagen för inspektionens beslut. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper.

[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare.

Det bakomliggande förslaget

Förslag