Yttrande över Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk (SOU 2023:74)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Det remitterade delbetänkandet innehåller flera förslag som syftar till att bland annat förenkla för vattenbruksverksamheter i fråga om tillstånd- och anmälningsplikt, tillsyn och annan offentlig kontroll. Regelrådet har funnit att det tydligt beskrivits i konsekvensutredningen mot vilken bakgrund och i vilket syfte förslaget ställs. Utredningen har också beskrivit vilka alternativa lösningar som beaktats eller hur alternativa lösningar inte varit rimliga att gå vidare med. Regelrådet anser dock att beskrivningen av effekterna om ingen reglering kommer till stånd hade behövt utvecklas. Framför allt eftersom effekterna för vattenbruksbranschen, livsmedelsindustrin och konkurrensen på den internationella marknaden inte beskrivits av förslagsställaren. Därför har Regelrådet funnit att beskrivningen av effekter om ingen reglering kommer till stånd som bristfällig.

Regelrådet har funnit att beskrivningarna av förslagets överensstämmelser med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är godtagbar.

Vad gäller delaspekten om förslagets påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet anser Regelrådet att den mycket ambitiösa beskrivningen av de enskilda förslagens påverkan på företagen är tillräcklig. Den kvantitativa beskrivningen återspeglar dock komplexiteten som finns i vattenbruksbranschen och Regelrådet har funnit det svårt att följa beskrivningen från de enskilda anläggningarna till helheten. Regelrådet anser att beskrivningen skulle gynnats av en bättre överskådlighet. Regelrådet anser dock att utredningen på ett mycket tydligt kvalitativt sätt beskrivit hur de enskilda förslagen och hela branschen påverkas. Detta väger enligt Regelrådet upp bedömningen av delsaspekten. Regelrådet noterar dock att konsekvensutredningen inte tydligt kopplar ihop hur påverkan på en anläggning kan påverka företagen som har flera anläggningar. Det hade enligt rådet varit önskvärt med en tydligare beskrivning av berörda företags anläggningar. Sammantaget gör dock Regelrådet bedömningen att beskrivningen av delaspekten ska anses godtagbar.

Vidare anser Regelrådet att kvaliteten av beskrivningen av förslagets påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag hade höjts om den även inkluderat hur de internationella konkurrensförhållandena påverkas av förslaget, samt ett resonemang om konkurrensförhållandena påverkas i och med att vissa typer av anläggningar får ökade kostnader på grund av förslaget. Trots detta anser Regelrådet att beskrivningen är tillräcklig och delaspekten anses vara godtagbar. Även beskrivningarna gällande regleringen påverkan på företagen i andra avseenden och särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning anses vara godtagbara.

Sammantagen anser Regelrådet att utredningens konsekvensutredning är av hög kvalitet och visar hur en hög ambition i konsekvensanalysen bidrar till att förstå hur ett förslag kan komma att påverka berörda företag. Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag