Yttrande över Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag, SOU 2014:68

Finansdepartementets remiss innehåller Skatteförenklingsutredningens betänkande Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag, SOU 2014:68.

I betänkandet föreslås att lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av år 2015. Den upphävda lagen kommer även fortsatt att tillämpas på medel som finns insatta på skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto den 1 januari 2016.

I betänkandet föreslås även ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244). Ändringarna avser dels förtydliganden, såsom att de skulder som räknas som skulder i näringsverksamheten för enskilda näringsidkare anges på ett tydligare sätt, dels höjning av vissa beloppsgränser, exempelvis avseende värdet på lagertillgångar för enskilda näringsidkare som upprättar förenklade årsbokslut. Därutöver föreslås ett nytt kapitel i inkomstskattelagen som behandlar företagsfonder, som föreslås ersätta systemet med periodiseringsfonder för enskilda näringsidkare samt fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag eller som är delägare i delägarbeskattade juridiska personer som hör hemma i ett annat EES-land, samt ersätta reglerna om skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och expansionsfond.

Vidare föreslås vissa nya regler om fullständig och förenklad räntefördelning för enskilda näringsidkare och delägare i svenska handelsbolag. Negativ räntefördelning avskaffas och ersätts av den ovan nämnda preciseringen av vilka skulder som räknas till näringsverksamhet. Den förenklade räntefördelningen är ny och innebär att ett halvt prisbasbelopp får överföras till inkomstslaget kapital. De näringsidkare som tillämpar förenklad räntefördelning får inte göra avsättning till företagsfond. För avsättning till företagsfond och fullständig räntefördelning föreslås kapitalunderlaget bli detsamma.

Vissa följdändringar föreslås i skatteförfarandelagen (2011:1244) om hur skattetillägg ska beräknas.

 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.