Yttrande över föreskrift för kvalitetskrav för yt- och grundvattenförekomster i Sveriges fem vattendistrikt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är ej godtagbar

Innehåll förslaget

Förslaget omfattar reviderade miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster i Sveriges fem vattendistrikt i respektive läns föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster. I föreskrifternas bilagor, liksom för respektive vattenförekomst i VISS (vatteninformationssystem Sverige), anges de miljökvalitetsnormer, eventuella undantag och andra bestämmelser som beslutats för respektive vattenförekomst.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

grundvatten