Yttrande över föreskrifter om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar (NFS 2023:XX).

Av remissen framgår att föreskrifterna syftar till att säkerställa ett enhetligt och ändamålsenligt beräkningsunderlag som ger förutsättningar att sammanställa det underlag som behövs för att beräkna ersättningar. Kommunerna har samma förutsättningar när deras kostnader för insamling ersätts. Ersättningen baseras på schabloner där kommuner med liknande förutsättningar för sin hantering av förpackningar har samma typ av ersättning, men föreskrifterna ger utrymme för att också ta hänsyn till ytterligare grunder för ersättning i enskilda kommuner.

De schabloner som ersättningen baseras på och den formel för beräkning som finns i föreskrifterna används när ersättningen beslutas.  Beräkningsformeln baseras på den kostnadsberäkningsmodell som tagits fram av Avfall Sverige i samarbete med bland andra producentansvarsorganisationerna. Ersättningen består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen baseras bland annat på antal hushåll och den rörliga delen baseras på mängden insamlade förpackningar. Förslagsställaren har anpassat denna modell något och säkerställt att den stämmer överens med de övergripande kraven i förordningen. Det anges att de kostnader som ligger till grund för ersättningen kommer att ses över nästa år och, om behov finns, uppdateras föreskrifterna då. Detta gäller framför allt ersättning kopplat till återvinningscentralerna.

Det bakomliggande förslaget

Förslag