Yttrande över föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag på föreskrifter rörande fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer. Föreskrifterna kompletterar Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter för nätanslutning av generatorer (hädanefter RfG-förordningen). Om ett elnät kan drivas systemsäkert beror bland annat på kraftproduktionsmodulernas tekniska förmåga. Syftet med RfG-förordningen är att införa enhetliga regler för kraftproduktionsmoduler som ska anslutas till elnäten inom EU och det ställs tekniska krav på kraftproduktionsmoduler. Kraven gäller för nya moduler och för vissa befintliga som byggs om och handlar bland annat om vilka störningar i elnätet som framtida kraftproduktionsmoduler ska klara av och i vilken omfattning. Vidare ställs krav på frekvensstabilitet, spänningsstabilitet, störningstålighet, aktiv och reaktiv effekt samt utbyte av information. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör vissa nationella anpassningar av kraven. De generellt tillämpliga kraven som gäller för Sverige föreslås, enligt konsekvensutredningen, av Affärsverket svenska kraftnät och godkänns genom föreskrifterna av Energimarknadsinspektionen.