Yttrande över föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser förslag till föreskrifter gällande enkät om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi (FEK) med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Föreskrifterna handlar om uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken och statistik enligt EU-rättsakter.

Det bakomliggande förslaget

Förslag