Yttrande över Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, Ds 2014:45

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås de ändringar som krävs i svensk lagstiftning på grund av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy, som antogs under hösten 2014. Det föreslås att alla stora företag, företag av allmänt intresse och moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar. Vidare föreslås att vissa noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om styrelsen.

Ändringar föreslås i sparbankslagen (1987:619), årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, lagen (1995:1570) om medlemsbanker och aktiebolagslagen (2005:551).

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.