Yttrande över Förlängt anställningsskydd till 69 år (Ds 2018:28)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd.

I sak anges förslaget innebära i huvudsak följande. Det föreslås att den nuvarande åldersgränsen vid 67 år, den s.k. LAS-åldern, höjs till 69 år. Det anges innebära att anställningsskyddet för arbetstagare förlängs. Arbetstagaren får rätt att kvarstå i anställningen till 69 år. Ett avtalsvillkor som innebär att arbetstagaren är skyldig att avgå med pension vid en lägre ålder blir därmed ogiltigt. Kravet på saklig grund vid uppsägning ska gälla till 69 år och arbetstagaren får i likhet med yngre arbetstagare förmånsrätt vid turordning när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist. Anställningsskyddet blir även i övrigt oinskränkt tills arbetstagaren fyller 69 år. Förslaget anges emellertid medföra en väsentlig förändring av anställningsskyddet när arbetstagaren fyller 69 år. Från och med denna tidpunkt får arbetsgivaren säga upp arbetstagaren utan krav på saklig grund. Parterna i anställningsavtalet anges få en ömsesidig fri uppsägningsrätt. Vidare föreslås en förenkling av själva förfarandet vid uppsägning av en arbetstagare som har fyllt 69 år. Lagändringarna föreslås träda i kraft i två steg. Den 1 januari 2020 ska således LAS-åldern höjas från 67 till 68 år. Den nya ordningen för äldre arbetstagares anställningsskydd ska också börja gälla då. I nästa steg, den 1 januari 2023 höjs åldersgränsen till 69 år.