Yttrande över Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar, Delrapport från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betaltjänstutredningen (Fi 2015:02) presenterar i sin delrapport förslag på ändringar i svensk lagstiftning i syfte att anpassa den till reglerna i EU:s förordning om förmedlingsavgifter från april 2015 . Anpassningen görs genom att det föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner. Förordningen innehåller bestämmelser om taknivåer i vissa fall för förmedlingsavgifter som får tas ut av kortutgivaren från kortinlösaren vid en kortbetalning. I förordningen anges att för konsumenters debettransaktioner får avgiften vara högst 0,2 procent av transaktionssumman. För kreditkorttransaktioner gäller istället 0,3 procent av transaktionssumman. Det föreslås i delrapporten att Sverige ska utnyttja en möjlighet till undantag som ges i förordningen. Detta innebär att förordningens takavgifter inte ska gälla för vissa inhemska transaktioner under de tre år som undantaget är möjligt enligt förordningen. Mer specifikt är det sådana trepartsbetalningsordningar för kontokort som avses i artikel 1.5 i förordningen som ska undantas taknivåerna. Förordningens taknivåer på förmedlingsavgifter ska börja tillämpas den 9 december 2015. Förslaget om undantag föreslås börja gälla från samma dag. Det föreslås också att tillsynsansvaret i Sverige för efterlevnaden av förordningen ska delas upp mellan Finansinspektionen och Konsumentverket.