Yttrande över Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät. I promemorian föreslås att 3 § 2 i nämnda förordning utgår.
3 § 2 lyder att Svenska kraftnät också ska bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar för att ansluta flera elproduktions-anläggningar och där en sådan utbyggnad främjar uppfyllelsen av Sveriges mål om fossilfri elproduktion.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag