Yttrande över Förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Den remitterade promemorian innehåller förslag avseende tre nya förordningar:

1. vägtrafikdataförordning,

2. förordning om fordons registrering och brukande, och

3. förordning om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

 

Promemorian innehåller också förslag till ändringar och följdändringar i 21 andra förordningar.

De föreslagna förordningarna och förordningsändringarna omfattar bl.a. kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och till en ny vägtrafikdatalag.

Av promemorian framgår bland annat följande. I november 2010 lämnade Vägtrafikregisterutredningen sitt betänkande Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet – integritet och effektivitet (SOU 2010:76)[1]. För att anpassa förslagen i Vägtrafikregisterutredningens betänkande till EU:s dataskydds­förordning som ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 har ett utkast till en lagrådsremiss benämnd Vägtrafikdatalag med reviderade författningsförslag utarbetats inom Näringsdepartementet (N2018/00458/MRT)[2]. Utöver de nya lagar och lagändringar som behandlas i lagrådsremissen föreslår utredningen bl.a. en ny vägtrafikdataförordning och en ny förordning om fordons registrering m.m. Därutöver har ett antal framställningar om ändringar i den nuvarande förordningen (2001:650) om vägtrafikregister lämnats in av Transportstyrelsen.

[1] Regelrådet avstod från att yttra sig över remissen på grund av begränsade resurser (dnr. N2008:05/2010/438).
[2] Regelrådet yttrade sig över remissen den 11 april 2018 (dnr. RR 2018-15).

Taggar:

vägtrafiklag