Yttrande över Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Försäkringskassans föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning.

I sak innebär förslaget att den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till tillämpas på inkomster upp till och med 8,0 prisbasbelopp och är: med en karenstid på 1 dag 3,92 procent, med en karenstid på 14 dagar 3,54 procent, med en karenstid på 30 dagar 3,34 procent, med en karenstid på 60 dagar 3,10 procent samt med en karenstid på 90 dagar 2,92 procent. På inkomster över 8,0 prisbasbelopp tillämpas procentsatsen 3,64 procent.

Till remissen har förslagsställaren även bifogat den konsekvensutredning som remitterades föregående år avseende de föreskrifter om procentsatser som gäller innevarande år. Utifrån denna konsekvensutredning går det att utläsa att de nu föreslagna nivåerna innebär följande förändring.

Nivån vid 1 dags karens sänks från 3,97 till 3,92 %.
Nivån vid 14 dagars karens sänks från 3,55 till 3,54 %.
Nivån vid 30 dagars karens sänks från 3,35 till 3,34 %.
Nivån vid 60 dagars karens sänks från 3,11 till 3,10 %.
Nivån vid 90 dagars karens sänks från 2,94 till 2,92 %.