Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkring för år 2016

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändringar av hur sjukförsäkringen för år 2016 ska beräknas på inkomster upp till och med 7,5 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång. Procentsatsen är liksom tidigare beroende på hur många dagars karenstid den försäkrade har. Egenavgiften är höjd för samtliga nivåer. Vid en dags karentid är den höjd från 4,66 % till 5,32 % och vid 90 dagars karenstid är den höjd från 3,76 till 3,93 %.