Yttrande över Försäkringskassans förslag till nya föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2022

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Försäkringskassans föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2022.

Enligt förslaget ska den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen (2000:980) avseende år 2022 tillämpas på inkomster upp till och med 10 prisbasbelopp.

Avgiften föreslås till följande nivåer:

·       med en karenstid på 1 dag 3,84 %,

·       med en karenstid på 14 dagar 3,59 %,

·       med en karenstid på 30 dagar 3,36 %,

·       med en karenstid på 60 dagar 3,09 %,

·       med en karenstid på 90 dagar 2,91 %.

På inkomster över 10 prisbasbelopp tillämpas procentsatsen 3,64 %.

Det bakomliggande förslaget

Förslag