Yttrande över Förslag gällande förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden och miljösanktionsavgift för överträdelse av förbuden (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

I sak anges förslaget innebära att all användning av växtskyddsmedel förbjuds på tomtmark, inom koloniträdgårdsområden, i växthus som inte används yrkesmässigt samt på krukväxter i hemmiljö. Den nu gällande tillståndsplikten för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel tas bort på gårdar till skolor och förskolor, på lekplatser som allmänheten har tillträde till, på tomtmark för flerfamiljshus samt i parker och trädgårdar och liknande dit allmänheten har tillträde. I stället införs ett förbud mot all användning av växtskyddsmedel även inom dessa områden.

För överträdelse av de föreslagna användningsförbuden föreslås miljösanktionsavgifter. Kemikalieinspektionen bemyndigas att föreskriva om undantag från förbuden för verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. Naturvårdsverket och Statens Jordbruksverk bemyndigas att meddela föreskrifter om undantag
från förbuden för användning som behövs för att förhindra spridning av invasiva främmande arter respektive för att förhindra introduktion, etablering och spridning av växtskadegörare. Statens Jordbruksverk bemyndigas även att meddela föreskrifter om undantag som behövs för bevarandet av
kulturväxter. Kommunerna bemyndigas att i enskilda fall ge dispens från förbuden.