Yttrande över förslag Konsekvensutredning av föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidshandläggning.

 

Förslaget innebär i huvudsak ett förtydligande om vilka kostnader som är ersättningsgilla vid kompetensinsatser som anordnas internt eller av företag inom samma koncern samt vilket underlag som ska lämnas in vid avstämning.