Yttrande över förslag om ändring av föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås ändring i Energimyndighetens förskrift (STEMFS 2018:2) om reduktion av växthusgaser genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle. Förslaget innebär att normalvärden för värmevärde uttryckt i MJ per kilogram läggs in i föreskriftens bilaga 1 som nu uppger normalvärden för värmevärde uttryckt som MJ per liter. 

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.