Yttrande över förslag om ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2921:47) om ekologisk produktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslagen innebär ändringar i befintliga föreskrifter avseende undantaget från krav på certifiering vid försäljning av oförpackade produkter till slutkonsumenter, individuellt undantag för matpotatisutsäde, och anmälan om heterogent växtförökningsmaterial (OHM).

Regelrådet bedömer att samtliga aspekter är godtagbart redovisade. Regelrådet uppskattar att förslagsställaren redovisat uppgifter om antal företag för flera år eftersom detta ger en bättre bild av hur många företag som kan tänkas beröras av de ändrade regleringarna och hur marknaden utvecklas. Enligt Regelrådets mening hade konsekvensutredningens kvalitet dock förbättrats om förslagsställaren utvecklat sitt resonemang kring konkurrenspåverkan något. Detsamma kan sägas om beräkning av tidsåtgång och kostnader för att lämna vissa uppgifter.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag