Yttrande över förslag om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:52) om marin utrustning

Transportstyrelsens förslag är baserade på kommissionens direktiv 2009/26/EG om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning. Förslagen innebär att ytterligare typer, eller delar, av marin utrustning måste uppfylla angivna standarder för provning. Det innebär i praktiken att företag som tillverkar sådan marin utrustning måste ha ISO kvalitetssystem och kvalitetsrevisioner och att de annars får stora svårigheter att sälja sina produkter inom gemenskapen. Enligt den upprättade konsekvensutredningen leder den föreslagna ändringen i föreskrifterna till relativt omfattande administrativa och materiella kostnader för företag som tillverkar marin utrustning. Det anförs att särskilt mindre företag kan få svårt att bära kostnaderna för att få sin produktion typgodkänd. För tillverkare som tidigare inte haft motsvarande certifieringskrav uppskattas investeringar i kvalitetssystem om 150 tkr till 1 mkr. Till detta kommer årliga revisioner (40–160 tkr) och lönekostnader för administration av systemet. För tillverkare som har kvalitetssystem men behöver typgodkänna ytterligare utrustning beräknas kostnaderna till 100 – 500 tkr per produkt.