Yttrande över förslag om ändring i ellagen (1997:857) m.m.

Näringsdepartementets remiss innehåller två rapporter från Svenska Kraftnät med förslag om ändring i ellagen (1997:857) samt förslag till lag om avgift till stöd för finansiering av anslutning av förnybar elproduktion, lag om lån m.m. för anslutning av förnybar elproduktion och förordning om lån m.m. för anslutning av förnybar elproduktion. Av remissen framgår att den kraftproducent som ansluter sig till ett nät som saknar ledig kapacitet i dag tvingas att betala hela nätförstärkningskostnaden inklusive tillkommande kapacitet som producenten själv inte kan nyttja medan de producenter som sedan ansluter sig kan nyttja denna lediga kapacitet utan extra kostnad. Syftet med förslagen är att genom s.k. förtida delningar och räntefria lån till anslutningsavgifter minska denna tröskeleffekt och därigenom ge ökade förutsättningar för förnybar elproduktion.

Taggar:

ellagen