Yttrande över förslag om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

De föreslagna ändringarna i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit har initierats av dels ändringar i alkohol- respektive narkotikalagstiftningen, dels förslag från föreskrivande parter, dels behov hos öppenvårdsapotek och patienter. Förutom anpassning till övergripande lagstiftning föreslås att käkkirurger ska få behörighet att föreskriva läkemedel, att barnmorskors förskrivningsrätt ska utökas till läkemedel för klamydia och akutpreventivmedel och att behandlande läkare ska få lämna ut läkemedel för sjukdomar enligt bilaga 1 till smittskyddslagen. Övriga föreslagna ändringar gäller i huvudsak hantering av och restriktioner för utlämning av recept. T.ex. förslås att elektroniska recept för behandling av djur ska föras över till Apotekens Service AB, en bestämmelse som f.n. omfattar elektroniska recept för människa. Förslagen berör förskrivare av läkemedel i privat och offentlig vård, öppenvårdsapotek och leverantörer av journalsystem.