Yttrande över förslag om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2008:7) om stöd för åtgärder för att bevara och utveckla skogens mångfald

Enligt upprättad konsekvensutredning uppskattas den administrativa kostnaden till 1 400 kronor per företag. Detta innebär en ökad administrativ kostnad med totalt 2,1 miljoner kronor årligen för samtliga berörda företag. Konsekvensutredningen saknar uppgift om storleken på det totala stödbelopp som kan komma i fråga för utbetalningar. Även om det hade varit önskvärt att storleken på tillgängliga stödmedel redovisats finner Regelrådet att konsekvensutredningen är godtagbar.