Yttrande över förslag om föreskrifter och allmänna råd om certifiering av fristående sakkunniga kontrollanter av tillgänglighet

Förslaget innehåller regler om att sakkunniga kan certifieras för viss kontroll av byggnader. Certifieringen är frivillig och någon skyldighet för byggherrar att anlita certifierade kontrollanter föreligger inte. Mot bl.a. denna bakgrund kan Regelrådet tillstyrka förslaget.