Yttrande över förslag om föreskrifter om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

I de föreslagna föreskrifterna finns bestämmelser om öppenvårdsapotekens avgifter till Apotekens Service AB. Enligt förslaget skall dessa avgifter baseras på antalet s.k. receptorderrader och dosförpackningar. Någon närmare beräkning av de administrativa kostnaderna till följd av avgiftssystemet anses inte vara möjlig att genomföra eftersom kostnaderna är beroende av ännu inte beslutade tekniska lösningar för avgiftshanteringen. I den upprättade konsekvensutredningen anges under rubriken ”Alternativa lösningar” att regleringen av avgifterna i fråga inte kan ske på annat sätt än genom föreskrifter och att alternativa lösningar saknas.