Yttrande över förslag om föreskrifter om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter

Regelrådet delar Läkemedelsverkets uppfattning att de föreslagna ändringarna kan antas få endast begränsade administrativa konsekvenser för företagen.

Regelrådet anser att genomförd konsekvensutredning i allt väsentligt uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.