Yttrande över förslag om föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel m.m.

Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att förslagen kan leda till ökade administrativa kostnader för företag. Det kan t.ex. röra sig om kostnader till följd av hanteringen av utbytbara läkemedel och kravet på anmälan när ett tillhandahållande av visst läkemedel upphör. Dessa kostnader har inte beskrivits i tillräcklig utsträckning i konsekvensutredningen. Regelrådet saknar möjlighet att bedöma om den från administrativ synpunkt lämpligaste lösningarna valts för att uppnå det åsyftade målet. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.