Yttrande över förslag om föreskrifter om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel

Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att förslaget kan leda till ökade administrativa kostnader för företag. Det kan t.ex. röra sig om krav på effektiva rutiner för att undvika överskott av läkemedel från en tidigare period, krav på utbyte mot den förpackning som har det lägsta priset och förfarandet då det billigaste läkemedlet inte kan tillhandahållas apoteket. Dessa kostnader har inte beskrivits i tillräcklig utsträckning. Med hänsyn till detta saknas möjlighet att bedöma om den från administrativ synpunkt lämpligaste lösningen valts. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.