Yttrande över förslag om föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten

I genomförd konsekvensutredning anförs att de administrativa kostnader som uppstår till följd av förslaget inte är omfattande. Konsekvensutredningen innehåller dock inte någon beräkning av kostnadernas storlek eller av kostnaderna vid alternativa lösningar i fråga om exempelvis kundkategorier och årlig förbrukning. Mot den bakgrunden kan Regelrådet inte tillstyrka förslaget.