Yttrande över förslag om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek.

Förslagsställaren föreslår att de föreslagna föreskrifterna om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit ska upphäva och ersätta Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (de så kallade receptföreskrifterna). Vissa krav i de föreslagna föreskrifterna är nya, vissa ändras i förhållande till HSLF-FS 2019:32 och vissa krav som idag finns upphävs. Utöver det har vissa delar av HSLF-FS 2019:32 förts över oförändrade till de föreslagna föreskrifterna och vissa bestämmelser har genomgått redaktionella ändringar. Det föreslås även vissa strukturella förändringar i föreskrifternas upplägg jämfört med nu gällande föreskrifter.