Yttrande över förslag om fortsatt separata tak för rot- och rutavdragen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

I promemorian föreslås att det införs separata tak för rot- och rutavdragen mot bakgrund av att det är relativt olika sorts arbeten som påverkar olika branscher. Syftet med förslaget är att förenkla användningen av rut- och rotavdrag. Regelrådet kan konstatera att förslagsställaren på ett godtagbart sätt har redovisat samtliga delaspekter i sin konsekvensutredning.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag