Yttrande över förslag om pausad indexering av energiskatten på el inför budgetpropositionen 2024

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på elektrisk kraft (LSE).

Förslaget innebär att den årliga indexomräkningen pausas under 2024 och 2025 och att skattesatsen för energiskatt på elektrisk kraft ska vara 39,2 öre per förbrukad kilowattimme under kalenderåren 2024 och 2025.

För 2026 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet åter bestämmas genom omräkning utifrån KPI men med utgångspunkt i skattesatsen för 2025 och förändringen i KPI mellan juni 2024 och juni året före det år som omräkningen avser.

Ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2024. Äldre bestämmelser ska dock gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag