Yttrande över Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Som framgår ovan har Regelrådet funnit samtliga delaspekter i konsekvensutredningen som godtagbart beskrivna, förutom beskrivningen av berörda företag utifrån bransch. Den nämnda bristen påverkar inte Regelrådets sammantagna bedömning av konsekvensutredningen. Enligt Regelrådet är konsekvensutredningen proportionerlig i förhållande till förslagets karaktär i detta ärende.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag