Yttrande över förslag om slopad indexering av energiskatten på el

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet ser att förslaget påverkar företagspopulationen brett eftersom kostnaden för i princip all elanvändning påverkas av förslaget. Förslaget innebär därmed också lättnader för företagen vilket är positivt ur flera aspekter. I bedömningen av den remitterade konsekvensutredning har Regelrådet dock funnit att effekterna av förslaget inte är tydligt utredda. Konsekvensutredningens redogörelse av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är inte tillräckligt detaljerad och bristen bidrar till att analysen av delaspekterna påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet samt påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag inte kan anses vara tillräcklig. Vidare anser Regelrådet att analysen av de två sistnämnda delaspekterna saknar väsentliga delar som hade behövts uppmärksammats i analysen. Även delaspekten om regleringens påverkan på företagen i andra avseenden anses vara bristfällig eftersom förslagsställaren inte tillräckligt tydligt kopplar samman slutsatsen med hur företagens verksamhet påverkas. En fördjupad analys hade både visat hur förslaget kan gynna berörda företag men hade även visat hur effekterna kan variera beroende på exempelvis vilken elanvändning företagen har eller vilka investeringar företagen gjort.

Regelrådet har funnit att övriga delaspekter är godtagbara men anser sammantaget att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag