Yttrande över Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller promemorian Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024. Promemorian innehåller förslag till ändring i 11 kap 22 § inkomstskattelagen (1999:1229). Det föreslås att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades till att i stället gälla under högst sju år. Som en följdändring justeras även kravet om att vistelsen i Sverige ska vara avsedd att vara högst fem år till att i stället vara avsedd att vara högst sju år.

Det föreslås att författningsändringen ska träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag